Utbildning för ungdomar och vuxna i

Älvkarleby kommun

GenvägarNärvaroregler för Introduktionsprogrammen

All frånvaro måste anmälas. Det ska göras av eleven själv eller målsman.
Ogiltig är all frånvaro som inte meddelats i förväg.

Sjukfrånvaro
Ska anmälas på tel: 070-160 63 46 senast kl. 10.00 samma dag du blir sjuk. Har du praktik när du blir sjuk måste du sjukanmäla dig direkt på morgonen till praktikplatsen. Är du sjuk längre än en vecka måste du kontakta skolan igen och även uppsöka vårdcentralen/skolsköterskan för ett sjukintyg.

Skolan är skyldig att rapportera till CSN om den ogiltiga frånvaron överstiger 8 timmar eller fler än 4 frånvarotillfällen under en fyraveckorsperiod. Om skolan rapporterat en elev till CSN skriver de ett brev till elev och målsman som då har 6 dagar på sig att bestrida skolans uppgifter. CSN gör en utredning av frånvaron och bedömer därefter om studiebidraget ska dras in, om så är fallet riskerar man att bli återbetalningsskyldig om ett studiebidrag hunnits betalas ut under utredningstiden. Ett indraget studiebidrag kan påverka andra bidrag som underhållsbidrag, bostadsbidrag, barnpension och flerbarnstillägg.
Om skolan rapporterar någon elev för hög frånvaro till CSN meddelas elev och målsman av elevansvarig, gäller även myndig elev skriven hos föräldrar. 

Myndiga elever
När eleven är 18 år och är myndig avgör eleven själv vilken information skolan får lämna till föräldrar. Föräldrar kan dock kontakta skolan och fråga om närvaro, skolan är då skyldig att lämna dessa uppgifter.